(کویتیشن) CAVITATION

دستگاه SHR ماتریکس

دستگاه اس اچ آر یکی از روش ها  برای رفع موهای زائد بدن استفاده می‌شود که از تلفیق دو روش

مشاهده