تجهیزات آزمایشگاهی

admin

لوله خون یکبار مصرف

این نوع لوله برای آزمایشگاه های تشخیص طبی همانند آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry) و سرولوژی (Serology)، ایمونولوژی (Immunology) و اندازه

مشاهده