اجاره دستگاه میکرونیدینگ

 

میکرونیدینگ(Microneedling)

 

نوعی روش تحریک مکانیکال جهت ترمیم آسیب های ساختاری پوست است که منجر به بازسازی بافت آسیب دیده و تغییر

یافته می گردد. هدف این درمان بهبود ظاهر و عملکرد پوست می باشد طی فرایند میکرونیدلینگ با استفاده از سوزن های

بسیار ریز میلیون ها میکروکانال در اپیدرم ودرم ایجاد می گردد.

شرکت راه ابریشم اقدام به اجاره این دستگاه در استان تهران می نماید. میکرونیدینگ(Microneedling) نوعی روش تحریک

مکانیکال جهت ترمیم آسیب های ساختاری پوست است که منجر به بازسازی بافت آسیب دیده و تغییر یافته می گردد.هدف

این درمان بهبود ظاهر و عملکرد پوست می باشد طی فرایند میکرونیدلینگ با استفاده از سوزن های بسیار ریز میلیون ها

میکروکانال در اپیدرم ودرم ایجاد می گردد. شرکت راه ابریشم اقدام به اجاره این دستگاه در استان تهران می نماید.

میکرونیدینگ(Microneedling) نوعی روش تحریک مکانیکال جهت ترمیم آسیب های ساختاری پوست است که منجر به بازسازی

بافت آسیب دیده و تغییر یافته می گردد. هدف این درمان بهبود ظاهر و عملکرد پوست می باشد طی فرایند میکرونیدلینگ با

استفاده از سوزن های بسیار ریز میلیون ها میکروکانال در اپیدرم ودرم ایجاد می گردد. شرکت راه ابریشم اقدام به اجاره این

دستگاه در استان تهران می نماید.